TAX Andorra l’ajudarà a constituir la seva societat al Principat. Amb el pack constitució de societats s’inclou:

  • Sol·licitud al Govern d’autorització d’inversió estrangera.
  • Sol·licitud de reserva de denominació social.
  • Sol·licitud al Govern d’autorització de constitució de la societat. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar el projecte d’estatuts socials, la relació dels socis fundadors, la identitat de tots els administradors, la certificació de reserva de denominació social i qualsevol altra documentació que es determini. Si el Govern actua amb silenci administratiu durant un mes (a partir de la data de presentació de la sol·licitud), l’autorització s’entén aprovada.
  • Autorització del Govern. Per a la inscripció d’una societat limitada cal pagar 395€ i 562,77€ (inclosos en el preu) per l’autorització i una taxa anual de 801,70€ (no inclosos en el preu)
  • Escriptura pública. Una vegada obtinguda l’autorització del Govern per constituir la societat, s’atorga l’escriptura pública de constitució de la societat davant un notari andorrà.
  • Inscripció. La inscripció al Registre és obligatòria i la societat adquireix personalitat jurídica des de la seva inscripció.
  • Tramitació del Número de Registre Tributari (NRT)

Alta censal tributària: Necessària per l’Impost de Societats i l’Impost General Indirecte.

So·liciti pressupost sense compromís