TAX Andorra posa a la seva disposició un equip comptable, laboral i jurídic per oferir-li un servei que inclogui l’elaboració de a seva comptabilitat, la tramitació i confecció de les declaracions tributàries i la gestió de tot tipus d’assumptes fiscals, laborals i jurídics.

La nostra feina consistirà en elaborar la comptabilitat, donar suport en la gestió fiscal de l’empresa i el compliment de tots els requisits del nou marc legislatiu andorrà en matèria comptable i fiscal.

Aquesta feina tindrà com a objectius finals:

Elaboració de la comptabilitat de la Societat

Elaboració dels comptes anuals al tancament i dipòsit d’aquests.

Declaració i liquidació dels impostos directes, indirectes i comunals

Informació fiscal

Els nostres serveis abasten:

 • 1- Elaboració de la comptabilitat de la Societat
  • Registrar al llibre diari, tots els fets econòmics de forma cronològica, tal i com es requereix segons la Llei de la Comptabilitat dels empresaris.
  • Realitzar els assentaments, càlcul de provisions, periodificacions i altres estimacions comptables.
  • Creació d’un registre auxiliar d’inmobilitzat, pel correcte control de les amortitzacions de les inversions efectuades per la Societat.
  • Conciliació entre la comptabilitat i els registres bancaris.
  • Ordenació i classificació documental per la correcta identificació de tots els apunts comptables.
 • 2- Elaboració dels estats financers al tancament i dipòsit d’aquests
  • Elaborar a partir dels registres comptables i segons requeriments de la Llei, els comptes anuals a final de l’exercici;
   • Balanç de situació
   • Compte de pèrdues i guanys
   • Estat de canvis del patrimoni net
   • Memòria
  • Complementació i presentació dels documents i models que requereix la legislació; incloent-hi el dipòsit dels comptes anuals al registre de societats.
  • Elaboració de les actes del Consell i Junta General Ordinària referent als comptes anuals.
 • 3- Declaració i liquidació dels impostos directes, indirectes i comunals
  • Lectura dels estats financers en clau fiscal
  • Estudi de mecanismes d’optimització fiscal d’impostos directes (impost de societats) i indirectes (IGI)
  • Conciliació comptable-fiscal
  • Preparació i presentació de declaracions-liquidacions i pagaments a compte de l’impost de societats
  • Preparació i presentació de les declaracions – liquidacions de l’impost general indirecte (IGI)
  • Portar els llibres de registre de factures emeses i rebudes de l’IGI
 • 4- Informació fiscal
  • Les modificacions legislatives en l’àmbit impositiu requereixen una gestió tributària rigorosa i eficient.

IS21 el mantindrà informat de les últimes novetats i canvis en la normativa i li proposarà les solucions més efectives.

Sol·liciti pressupost sense compromís