El passat novembre de 2015, el Govern d’Andorra va donar a conèixer el calendari per als propers mesos de la tramitació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L’informem del que cal fer.

Què és l’IRPF?

És un impost directe que grava les rendes obtingudes per les persones físiques residents a Andorra, amb independència d’on siguin produïdes; és a dir, encara que s’obtinguin a l’estranger

Quines rendes grava l’impost?

Base general 

 • Els salaris (rendes del treball)
 • Lloguers (rendes del capital immobiliari)
 • Empresaris “autònoms”, antic IAE. (Rendes d’activitats econòmiques.)

Base estalvi

 • Interessos i altres rendiments financers (rendiments del capital mobiliari)
 • Guanys i pèrdues de capital

He de fer declaració de la renda?

L’han de fer les persones amb rendes del treball superiors als 24.000 €.

No tenen obligació de presentar la declaració de l’IRPF:

 • Les persones físiques que únicament obtinguin rendes del treball o rendes del capital mobiliari que hagin estat sotmeses a retenció, o bé rendes exemptes.
 • Si les rendes del capital immobiliari (lloguers), conjuntament amb les rendes del treball, són d’un import íntegre inferior a 24.000 €.

Què haig de fer si estic obligat a presentar la declaració de la renda?

Abans del 31 de desembre del 2015, havies de complimentar (no era obligatori) el formulari 315 a la web www.impostos.ad o presencialment al Departament de Tributs i Fronteres. Si ho has fet, durant aquest mes de març rebràs la proposta de regularització de les rendes de treball.

En aquest formulari s’hi havia de fer constar informació com la situació personal de l’obligat tributari (si està casat, si té fills o persones a càrrec); així com la seva situació econòmica, és a dir, si ha fet aportacions per la compra d’un habitatge; si ha fet aportacions a un pla de pensions i si té declaracions compensatòries, és a dir, si passa pensions a les exparelles o als seus fills.

Què cal fer quan rebis la proposta de regularització?

En el cas que la proposta de regularització sigui negativa, ”la llei preveu que hi hagi una prioritat” a l’hora de rebre l’import, en detriment de les persones que sí que hagin de presentar la declaració a posteriori, durant la campanya de l’IRPF.

La declaració de la renda com a tal només s’haurà de fer si no s’està d’acord amb el que consta a la proposta de regularització.

En totes dues situacions, tant si s’accepta aquesta proposta com si es presenta una declaració alternativa, s’haurà de comunicar al Departament de Tributs i de Fronteres abans del 30 de setembre del 2016.

Quin % hauré de pagar?

Per a les rendes de la base general:

 • Per a les rendes netes compreses entre 24.001 i 40.000 euros el tipus equivalent és del 5% (s’aplica una bonificació del 50% sobre el 10% del tipus general)
 • Per a les rendes netes superiors a 40.000 euros el tipus és del 10%.

Per a les rendes de la base d’estalvi, els primers 3.000 euros no tributen i s’aplica el tipus del 10%.

Quines despeses i reduccions em puc aplicar?

Són despeses deduïbles de les rendes del treball:

 • La cotització a la CASS
 • Un 3% de despeses generals per determinats rendiments íntegres

A més, de la base de tributació es pot deduir també:

 • Reduccions de la base general:

Segons determinades circumstàncies personals i familiars:

 • Mínim exempt de 24.000 euros, que es pot incrementar fins a 40.000 euros si el cònjuge no percep rendes
 • Reducció per càrregues familiars: 750 euros anuals per ascendent o descendent a càrrec (multiplicat per 1,5 cas de discapacitat)
 • Reducció per inversió en habitatge habitual. Màxim 1.000 euros anuals
 • Reduccions per aportacions a plans de pensions i altres instruments de previsió social, per pensions compensatòries satisfetes a favor del cònjuge i anualitats per aliments

Reducció de la base de l’estalvi:

 • Es redueix en 3.000 euros en concepte de mínim exempt

Què són les retencions a compte de l’impost?

Els pagadors de rendes del treball (les empreses) i de rendiments de capital mobiliari (les entitats financeres) tenen l’obligació de practicar la corresponent retenció a compte de l’impost, si escau, i ingressar-la al ministeri encarregat de les finances.

El Departament de Tributs i de Fronteres determina el percentatge de retenció que correspon a les rendes del treball que cotitzen a la CASS. Aquest percentatge es computa tenint en compte les reduccions i bonificacions a què té dret l’obligat tributari. Per aquest motiu, tant el pagador de les rendes com l’obligat tributari han de comunicar a l’Administració tributària les dades rellevants a aquest efecte, si bé el contribuent no té l’obligació de comunicar les seves dades personals ni econòmiques sempre que les seves rendes netes del treball siguin inferiors a 24.000 euros.

Si els vostres rendiments de capital mobiliari són inferiors a 3.000 euros, a fi de gaudir del mínim exempt de la renda de l’estalvi, teniu la possibilitat de sol·licitar al vostre banc que no us practiqui retenció sobre els interessos.