S’aprova el Reglament de recaptació, que complementa la Llei 21/2014 de bases d’ordenament tributari que regula l’extinció del deute bancari. El Reglament  tracta aspectes relacionats amb l’extinció del deute i la gestió dels ajornaments i fraccionaments.

Quin és l’àmbit d’aplicació del Reglament?

El Reglament regula la gestió recaptadora dels recursos de naturalesa pública en desplegament de la Llei 21/2014, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei general de les finances públiques, de la Llei 44/2014, de l’embargament i altres lleis que els estableixin.

Concepte de gestió recaptadora:

 1. La gestió recaptadora de l’Administració consisteix en el cobrament dels deutes i sancions tributaris i altres drets econòmics de les finances públiques que hagin de satisfer els obligats.
 2. Tots els drets de naturalesa pública a què es refereix aquest article es denominen deutes. Es consideren obligades al pagament les persones o entitats a les quals l’Administració exigeix l’ingrés de la totalitat o part d’un deute.
 3. La gestió recaptadora es pot fer en període voluntari o en període executiu.

Com s’ha d’efectuar el pagament?

El pagament es pot efectuar en període voluntari o executiu a l’Administració corresponent. El Reglament estableix com a possibles modalitats de pagament:

 • Efectiu, en moneda del Principat d’Andorra. Màxim 10.000€ a les caixes de l’Administració.
 • Xec o taló de compte o dipòsit bancari nominatius a favor del Govern del Principat.
 • Targeta de crèdit i dèbit a les caixes principals i auxiliars i a les entitats bancàries. El pagament també es pot realitzar per via telemàtica.
 • Transferència bancària. Es pot fer per via telemàtica.
 • Domiciliació bancària, sempre que l’obligat tributari sigui el titular del compte i comuniqui l’ordre de domiciliació. Es pot fer el pagament per via telemàtica.
 • En espècie, sempre que l’obligat tributari ho hagi sol·licitat i l’Administració ho aprovi. El pagament es farà a través del lliurament de béns d’interès general, cultural, immobles o de naturalesa similar.
 • No s’admet com a mitjà de pagament la consignació del deute.

Qui realitzi el pagament té dret a obtenir un justificant de pagament, ja siguin rebuts de pagament validats pels òrgans competents, certificacions acreditades dels ingressos o qualsevol altre document acreditatiu aprovat pel Govern, inclosos els expedits per via telemàtica.

Quins són els requisits de l’ajornament i el fraccionament del pagament?

 1. L’Administració pot, a sol·licitud de l’obligat, ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris d’acord amb la Llei 21/2014.
 2. Els deutes de titularitat de l’Administració poden ser ajornats o fraccionats, tret de les sancions tributàries i d’altres excloses per qualsevol llei.
 3. No poden ser ajornats ni fraccionats els deutes tributaris referents a retencions o ingressos a compte efectuats pel corresponent obligat a retenir o ingressar a compte.
 4. En els tributs amb obligació legal de repercutir sols pot ser ajornat o fraccionat el deute tributari en cas de falta de pagament per part de l’obligat a suportar la repercussió.
 5. Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament relatives al pagament de deutes duaners es tramiten i es resolen d’acord amb la seva normativa específica.

Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes s’adrecen a l’òrgan competent de l’Administració tributària per tramitar-los en els terminis següents:

 1. Deutes dins del període voluntari de pagament o prestació d’autoliquidacions: dins el termini marcat a l’article 51 de la Llei 21/2014 o l’establert per la normativa pròpia de cada tribut.
 2. Deutes que es troben en període executiu: en qualsevol moment anterior a l’execució de l’embargament.

Quan es produeix la no-admissió de sol·licituds d’ajornament i fraccionament?

 1. Quan el deute ha de ser declarat a través de l’autoliquidació i aquesta no es presenta anteriorment o conjuntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.
 2. La presentació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament reiteratives d’altres anteriors prèviament denegades, sempre que no continguin modificacions substancials.

La no-admissió d’una sol·licitud comporta que es tingui per no presentada. Contra l’acord de no-admissió es pot interposar un recurs en via administrativa.

El termini per notificar les resolucions és de dos meses, prorrogable per un altre mes addicional.

Quins interessos moratoris tenen l’ajornament i el fraccionament?

 1. Concessions d’ajornaments: es liquiden els interessos moratoris sobre el deute ajornat pel termini comprès entre el dia següent a la fi de la data d’ingrés en període voluntari i la fi del termini d’ajornament concedit. En període executiu, la base del càlcul inclou el recàrrec del període executiu que correspongui
 2. Fraccionaments: s’exigeixen interessos per a cada fracció. En període executiu la base del càlcul inclou el recàrrec del període executiu que correspongui.
 3. Denegació del fraccionament: es liquiden els interessos moratoris
 4. Incompliment reiterat: es meriten els interessos moratoris fins el dia del pagament del deute.

Quins deutes són compensables?

Els deutes a favor de l’Administració es poden extingir totalment o parcialment, tant en període voluntari com executiu, per compensació amb crèdits reconeguts per l’Administració a favor del deutor si l’obligat ho sol·licita a l’òrgan competent.

 1. La sol·licitud presentada en període executiu pot suspendre les actuacions de realització de béns i drets, a discreció de l’Administració.
 2. En cas de resolució estimatòria els deutes són compensats per l’Administració. En cas de resolució negativa, si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari d’ingrés, s’inicia el període de pagament establert a la Llei 21/2014.
 3. Es pot sol·licitar la compensació de deutes juntament amb l’ajornament o fraccionament.
 4. La resolució de la sol·licitud s’ha de notificar a l’obligat tributari en el termini de 2 mesos, prorrogable un mes. A falta de notificació, es pot considerar denegada la sol·licitud.

En cas que un deutor a l’Administració en sigui alhora creditor per un crèdit reconegut fermament, l’Administració pot compensar d’ofici el deute esmentat. Si el deute és superior al crèdit, la part no compensada segueix el procediment establert al seu cobrament.

Quan es considera baixa provisional per insolvència?

Quan es considera a l’obligat deutor en fallida i de crèdit incobrable. Els deutes amb venciment posterior poden ser donats de baixa provisional si no existeixen altres obligats al pagament.

L’òrgan corresponent ha de vigilar, ja que si es produeix la solvència sobrevinguda del deutor o altres obligats al pagament en termini de prescripció es rehabiliten els crèdits declarats incobrables.

Garanties del deute

El deutor pot constituir, voluntàriament o a instància de l’Administració, una hipoteca especial. També pot constituir com a garantia a favor de l’Administració, en els supòsits d’ajornament o fraccionament, una hipoteca immobiliària o mobiliària, una penyora o altre dret real de garantia.

Quan es realitza la recaptació del deute?

 • Període voluntari: s’inicia a partir de la data de notificació de la liquidació a l’obligat, l’obertura del termini recaptatori (per a deutes objecte de notificació col·lectiva o periòdica) o a la data de l’inici del termini assenyalat (per a autoliquidacions) i finalitza el dia del venciment del termini d’ingrés.
 • Període executiu: s’inicia d’acord al que disposa l’article 102 de la Llei 21/2014 per impostos no satisfets en període voluntari. La recaptació del deute no satisfet es realitza a través del procediment de constrenyiment.

Quin és el funcionament del procediment de constrenyiment?

La provisió de constrenyiment és l’acte de l’Administració que ordena l’execució del patrimoni de l’obligat al pagament. Les quantitats que s’han de satisfer en període executiu meriten interessos moratoris des de l’inici del període fins al seu ingrés. L’interés moratori s’aplica sobre el deute, però no sobre el recàrrec de constrenyiment ordinari.

La suspensió del procediment de constrenyiment com a conseqüència d’un recurs en via administrativa es tramita i es resol segons el procediment establert al Reglament de revisió en via administrativa. En cas de deutes garantits en els quals s’ha iniciat el procediment de constrenyiment, es procedeix a executar la garantia, si la garantia fos manifestament insuficient, es procediria a continuar amb el procediment de constrenyiment.

Quines són les nomes dels embargaments?

Si una vegada acabat el termini no s’ha efectuat l’ingrés requerit s’han d’embargar els béns i drets que escaigui. Aquest embargament s’ha de notificar al deutor. L’embargament pot ser de diversos tipus:

 • Diners en efectiu
 • Diners en comptes oberts en entitats bancàries i financeres
 • Valors, crèdits, efectes i drets
 • Salaris i rendes periòdiques
 • Béns immobles i anotacions preventives
 • Establiments mercantils i industrials
 • Altres béns mobles

Els béns embargats es dipositaran allà on l’Administració ho designi.

Alienació dels béns embargats i adjudicació a l’Administració

L’alienació dels béns o drets embargats es fa mitjançant subhasta o adjudicació directa. Es procedirà a l’adjudicació directa quan es tracti de productes peribles, restin béns o drets sense adjudicar o quan no sigui possible o no convingui promoure concurrència.

Costes del procediment de constrenyiment i terceries

Les despeses que s’originin durant el seu desenvolupament, que seran exigides a l’obligat del pagament. No s’hi poden incloure les despeses ordinàries dels òrgans de l’Administració.

En cas de voler fer una reclamació de terceria, cal presentar-la per escrit. Si la terceria és de domini l’estimació de la reclamació ha de determinar l’aixecament de l’embargament acordat sobre els béns o drets objecte de reclamació, si és de millor dret, l’estimació de la reclamació ha de determinar el lliurament al reclamant del producte obtingut en l’execució.

Procediment davant responsables i successors

El procediment de declaració de responsabilitat s’inicia mitjançant un acord dictat per l’òrgan competent que ha de ser notificat a l’interessat. Si el deutor principal o responsables solidaris són declarats insolvents per la part no derivada als responsables subsidiaris, es procedirà a derivar a aquests responsables subsidiaris la resta de deute pendent de cobrament.

Els que pretenguin adquirir la titularitat d’explotacions o activitats econòmiques per tal de limitar la seva responsabilitat poden sol·licitar a l’Administració tributària una certificació dels deutes, sancions i altres responsabilitats tributàries que derivin de l’exercici de les explotacions o activitats econòmiques.

A la mort de qualsevol obligat al pagament d’un deute, el procediment de recaptació continua amb els hereus, la comunitat hereditària i, si s’escau, els legataris.

Per ampliar la informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb la vostra assessoria TAX Economistes i Advocats.