En virtut dels articles 78 i 79 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals i de l’edicte de data 2 de novembre del 2016, els salaris mínims aplicables a partir del dia 1 de gener del 2017 són els següents:

CONCEPTE 14 i 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys o més
Salari-hora 4,58€ 4,86€ 5,15€ 5,72€
Salari-dia 27,48€ 38.88€ 41,20€ 45,76€
Salari-mensual 595,40€ 842,40€ 892,67€ 991,47€
Hores-dia 6 8 8 8
Hores-setmana 30 40 40 40
Dies-vacances 30 30 30 30

D’acord amb l’article 21 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, els menors d’edat que tinguin 14 i 15 anys no podran exercir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament podran treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any.

D’acord amb l’article 79, el percentatge de reducció salarial per als menors de 18 anys no es podrà aplicar si el menor justifica que compta amb vuit mesos de pràctica professional en la branca d’activitat en què ha estat contractat.

Les infraccions referents a salaris i durada de treball, seran sancionades de conformitat amb el que preveuen els articles, 157, 158 i 159 de la Llei 35/2008, de 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.